zamknij
Wchodząc na tę stronę zgadzam się na wykorzystanie przez WK Travel informacji zawartych w plikach cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami mojej przeglądarki internetowej. Cookies są używane przez ten portal dla poprawienia jego funkcjonalności i w celach statystycznych.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WK TRAVEL CONSULTING
www.wkinspirations.travel


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, jeżeli zamierza korzystać z Serwisu lub Usług świadczonych w jego ramach.

 

2. Organizatorem i podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym w jego ramach Usługi jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP PL5261022368, numer REGON 010955300.

 

3. Podstawowe pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
WK Travel Inspirations lub WK Travel- Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP PL5261022368, numer REGON 010955300

 

Użytkownik - osoba, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez WK Travel
w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

 

Klient - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i tym samym uzyskał możliwość zamawiania Usług Doradczych świadczonych przez WK Travel na zasadach określonych w Regulaminie

 

Rekomendowana Usługa Zewnętrzna - osoba trzecia, która może zapewnić realizację usług turystycznych na rzecz Klienta

 

Serwis - zorganizowana platforma internetowa, do której prawa przysługują WK Travel, prowadzona pod nazwą „WK Travel Inspirations” składająca się ze stron i innych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, której strona główna dostępna jest pod adresem www.wkinspirations.travel

 

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez WK Travel w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników na warunkach opisanych w Regulaminie, umożliwiające w szczególności:

 

a) zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi na stronach Serwisu przygotowanymi przez lub na zlecenie WK Travel;

 

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów i narzędzi informatycznych;

 

c) dokonywanie transakcji handlowych w Internecie za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu;

 

d) korzystanie, po wcześniejszej Rejestracji, z Usług Doradczych świadczonych przez WK Travel

 

Usługi Doradcze - usługi świadczone drogą elektroniczną przez WK Travel w ramach Serwisu na rzecz Klientów na warunkach opisanych w Regulaminie w ramach jednej lub kilku z poniższych opcji: Rekomendacja Regionu, Lista Twoich Atrakcji w Regionie (lub Lista Atrakcji), Plan Podróży, Rekomendacji Rezerwacji Usług Turystycznych

 

Rejestracja - procedura założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie, z chwilą dopełnienia, której uzyskuje on dostęp do Usług doradczych, jako Klient

 

Konto - prowadzone dla Klienta przez WK Travel pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w ramach którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu

 

Ogólny Profil Klienta - specyfikacja zainteresowań podróżniczych Klienta, stworzona na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Klienta w ankiecie dostępnej w ramach Konta

 

Zmodyfikowany Profil Klienta - specyfikacja zainteresowań podróżniczych Klienta, związanych z konkretną podróżą Klienta, która może być inna niż Ogólny Profil Klienta i która może być użyta przez Klienta w procesie Wyszukiwania Regionów

 

Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu udostępniony Użytkownikom pod adresem www.wkinspirations.travel/www/pl/page/41, udostępniany Klientom także przy dokonywaniu Rejestracji, zapisywaniu się do otrzymywania newslettera WK Travel oraz każdorazowo przy składaniu zamówienia na Usługi Doradcze

 

Region - obszar zlokalizowany na terenie jednego lub więcej krajów, rekomendowany przez Serwis, jako cel podróży

 

Wyszukiwanie Regionów – proces polegający na automatycznym ustaleniu przez Serwis Rankingu Regionów Klienta spośród listy Regionów dostępnych w WK Travel, które w największym stopniu są zgodne z Ogólnym lub Zmodyfikowanym Profilem Klienta

 

Ranking Rekomendowanych Regionów Klienta - lista zawierająca Regiony z bazy Regionów WK Travel, uporządkowana malejąco zgodnie ze stopniem zainteresowania Klienta poszczególnymi Regionami, stworzona przez WK Travel w ramach Ogólnego Profilu Klienta lub

Zmodyfikowanego Profilu Klienta.

 

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Minimalna pojemność łącza internetowego - stacjonarnego lub mobilnego - to 1 Mbit/s, jednakże pojemność zalecana to 2 Mbit/s. Zalecane jest korzystanie z przeglądarek, które gwarantują poprawne działanie Serwisu: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer i Safari

 

2. Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu, niezbędne jest używanie przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę plików cookies.

 

3. Zaleca się również instalację programów pakietu MS Office oraz Javascript i Adobe Reader.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna.

 

2. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 

3. Do zawarcia pomiędzy WK Travel a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dochodzi, o ile w Regulaminie nie postanowiono inaczej, w momencie przesłania przez przeglądarkę internetową Użytkownika żądania wyświetlenia strony internetowej Serwisu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 

4. Wszelka komunikacja pomiędzy WK Travel a Użytkownikami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może skontaktować się z WK Travel za pomocą poczty elektronicznej - wysyłając email na adres witold.kowalski@wktravel.eu lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

 

5. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników podzielić dzielą się na dwie grupy:

 

a) bezpłatne Usługi polegające na udostępnianiu ogółowi Użytkowników (za pośrednictwem stron internetowych Serwisu) treści i funkcjonalności, w szczególności Newsletter, Rekomendacji Regionów i wskazanie Rekomendowanych Usług Zewnętrznych;

 

b) płatne, poza wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie, Usługi Doradcze dostępne dla Klientów.

 

6. Każdy Użytkownik może zamówić bezpłatny Newsletter, będący Usługą polegającą na przesyłaniu Użytkownikom pocztą elektroniczną informacji o ciekawostkach podróżniczych i historycznych, promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach oferowanych przez WK Travel lub innych materiałów związanych z tematyką Serwisu. Użytkownik może zamówić Newsletter za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik musi wcisnąć przycisk ‘Zapisz mnie’, podać swój adres e-mail, zaakceptować zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem ‘Zapisz mnie’. Następnie Użytkownik otrzyma wiadomość drogą mailowa o swojej prośbie do zapisania się do Newslettera WK Travel z linkiem, którego naciśnięcie spowoduje potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera od WK Travel. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi Newslettera. Subskrypcję możne anulować, klikając link "wypisz się", znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie adresu e-mail z bazy adresowej następuje w ciągu 2 dni roboczych i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację. WK Travel zastrzega sobie prawo do:

 

a) wysyłania w ramach Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 

b) czasowego zawieszenia wysyłania Newslettera ze względów technicznych;

 

c) całkowitego zaprzestania wysyłania Newslettera bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej Usługi.

 

7. Wskazanie Rekomendowanych Usług Zewnętrznych jest bezpłatną Usługą świadczoną za pomocą podstrony Serwisu „Rekomendowanie Usługi Zewnętrzne”, polegającą na wskazaniu Użytkownikom Rekomendowanych Usługodawców, którzy mogą zapewnić realizację usług turystycznych na rzecz Użytkowników i/lub udostepnieniu Użytkownikom linków do stron internetowych tych Usług Zewnętrznych. Zasady działania serwisów internetowych Rekomendowanych Usług Zewnętrznych oraz zasady świadczenia przez usługodawców Rekomendowanych Usług Zewnętrznych usług za pośrednictwem lub w ramach tych serwisów określone są w ich regulaminach udostępnianych Użytkownikom bezpośrednio przez Rekomendowane Usługi Zewnętrzne. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów Rekomendowanych Serwisów Zewnętrznych ani za jakość usług świadczonych za pośrednictwem lub w ramach tych serwisów.

 

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH


1. Aby stać się Klientem i korzystać z Usług Doradczych oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi dokonać Rejestracji, która polega na założeniu w Serwisie Konta chronionego poufnym hasłem, prowadzonego przez WK Travel pod unikalną nazwą (login). Warunkiem dokonania Rejestracji jest podanie przez Użytkownika wszystkich, wskazanych przez WK Travel, danych niezbędnych WK Travel do świadczenia Usług Doradczych, wyrażenie przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik staje się Klientem i uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta, umożliwiających w szczególności:

 

a) wypełnienie i modyfikację ankiety Ogólnego Profilu Klienta (zawierającej specyfikację zainteresowań podróżniczych Klienta) oraz ankiety Planu Podróży (zawierającej szczegóły planowanej podróży);

 

b) składanie zamówień na Usługi Doradcze;

 

c) zarządzanie bazą zawierającą zamówione przez Klienta Rekomendacje Regionów, Listy Twoich Atrakcji w Regionie wraz z opisem ich atrakcji turystycznych oraz Plany Podróży dla nich, a także zapytania ofertowe dotyczące Planu Podróży oraz Rekomendacji Rezerwacji Usług Turystycznych.

 

3. Wypełnienie przez Klienta ankiety Ogólnego Profilu Klienta oraz ankiety Planu Podróży Klienta nie jest obowiązkowe, jest jednak zalecane dla pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez Serwis. Dane z ankiety Ogólnego Profilu Klienta umożliwiają WK Travel poznanie ogólnych zainteresowań podróżniczych Klienta i właściwą Rekomendację Regionów oraz położonych w nich atrakcji, miast, miejscowości i/lub miejsc do odwiedzenia. Dane z ankiety Planu Podróży Klienta pozwalają WK Travel na poznanie celów i parametrów planowanej podroży, a w konsekwencji jak najlepsze zaplanowanie trasy podróży.

 

4. Serwis umożliwia Klientom korzystanie z następujących rodzajów Usług Doradczych:

 

a) Rekomendacja Regionu – bezpłatna Usługa Doradcza, polegająca na zapisaniu na jego Koncie w zakładce „Moje Regiony i Trasy” w kolumnie Ranking Rekomendowanych Regionów Klientowi raportu dotyczącego wybranego przez Klienta Regionu z Rankingu Regionów Klienta, który to Region Klient chciałby odwiedzić w celach turystycznych. Istnieje możliwość wydruku Rekomendacji Regionu przez Klienta. Z przykładową Rekomendacją Regionu można zapoznać się na podstronie Serwisu „Moje Usługi”, w zakładce „Przykładowa Rekomendacja Regionu”;

 

b) Lista Twoich Atrakcji w Regionie - płatna Usługa Doradcza, polegająca na zapisaniu na jego Koncie (z możliwością wydruku) w zakładce „Moje Regiony i Trasy” w kolumnie „Lista Twoich Atrakcji w Regionie” przygotowanej przez WK Travel listy pytań dla zrozumienia regionu, listy atrakcji posortowanych według poziomu zainteresowania Klienta, listy atrakcji posortowanych według nazw miast i malejącego rankingu jakości atrakcji, listy parków rozrywki i tematycznych dla dzieci, listy regionów w okolicy, listy plaż w regionie, listy największych portów lotniczych w regionie i użytecznych informacji. Lista atrakcji posortowanych według poziomu zainteresowania Klienta zawiera nazwę każdej atrakcji, jej krótki opis i ocenę jej jakości uwzględniając poziom zainteresowania Klienta wyrażony w Ogólnym Profilu Klienta. Ocena jakości atrakcji będzie dokonywana przez WK Travel według skali: „top class”, „bardzo interesujące” lub „warte zobaczenia”. Z przykładową Listą Twoich Atrakcji w Regionie można zapoznać się na podstronie Serwisu „Moje Usługi”, w zakładce „Przykładowa Lista Twoich Atrakcji w Regionie”;

 

c) Plan Podróży - płatna Usługa Doradcza, polegająca na przesłaniu Klientowi pocztą elektroniczną przygotowanego przez WK Travel planu podróży dla wybranego Regionu lub grupy Regionów, zawierającego zarekomendowany przez WK Travel szczegółowy plan podróży na każdy dzień, na określoną przez Klienta ilość dni, listę pytań dla lepszego zrozumienia regionu, listę atrakcji Klienta objętych proponowanym Planem Podróży wraz z oceną ich jakości, wskaźnik penetracji regionu, przydatne wskazówki, sugerowany typ dodatkowych zewnętrznych usług turystycznych, wskazówki dotyczące logistyki, zdjęcia atrakcji (pod warunkiem dostępności dla WK Travel) i mapy (pod warunkiem dostępności dla WK Travel). Plan Podroży jest przygotowywany w ramach czasu przeznaczonego przez Klienta na zwiedzenie Regionu. Usługa ta może być świadczona w dwóch opcjach: Pełny Dzień Planu Podróży lub Niepełny Dzień Planu Podróży. W ramach opcji Pełny Dzień Planu Podróży przygotowywany jest plan obejmujący 5 lub więcej godzin podróży w ciągu dnia – taka Usługa Doradcza płatna jest w pełnej wysokości wskazanej w cenniku. W ramach opcji Niepełny Dzień Planu Podróży przygotowywany jest plan obejmujący mniej niż 5 godzin podróży w ciągu dnia, a opłata za taką Usługę Doradczą wynosi połowę wysokości wskazanej w cenniku. Z przykładowym Planem Podróży można zapoznać się na podstronie Serwisu „Moje Usługi”, w zakładce „Przykładowy Plan Podróży”;

 

d) Rekomendacja Rezerwacji Usług Turystycznych lub Usługa Rezerwacji - płatna Usługa Doradcza, świadczona w zakresie i na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem i wysłana mu drogę elektroniczną w formie raportu. Przykładowo, Rekomendacja Rezerwacji Usług Turystycznych może polegać na znalezieniu na zlecenie Klienta zakwaterowania lub podmiotu świadczącego inne usługi turystyczne (w zależności od potrzeb i zainteresowań turystycznych Klienta), na udzieleniu Klientowi pomocy przy wstępnej rezerwacji usługi w imieniu Klienta (możliwe jest nawiązanie kontaktu i podjęcie działań w imieniu Klienta), na dokonaniu na zlecenie Klienta rezerwacji lub płatności za usługę turystyczną.

 

Procedura zamawiania Usług Doradczych uzależniona jest od rodzaju zamawianej Usługi. W każdym jednak przypadku, złożenie zamówienia wymaga zalogowania się przez Klienta do jego Konta, przy użyciu indywidualnego loginu i hasła znanego jedynie Klientowi. Przy każdorazowym składaniu zamówienia Klient proszony jest o potwierdzenie zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i akceptację jego postanowień.

 

5. W celu bezpłatnego otrzymania Rekomendacji Regionu Klient musi po zalogowaniu wypełnić ankietę Ogólnego Profilu Klienta, dokonać w opcji „Moje Regiony i Trasy” Wyszukiwania Regionów, które są zgodne z Profilem Ogólnym Klienta lub ze Zmodyfikowanym Profilem Klienta, następnie wybrać jeden lub więcej Regionów z Rankingu Regionów Klienta, po czym nazwa Regionu oraz jego opis pojawi się w opcji „Moje Regiony i Trasy”, a system wyświetli dodatkowo w tej samej linii opcję zakupu Listy Twoich Atrakcji w Regionie, Planu Podróży i Rekomendacji Rezerwacji dla tego Regionu.

 

Jeżeli Klient pragnie otrzymać bezpłatną rekomendację dla Regionów innych niż wskazane w Rankingu Regionów Klienta opracowanego na podstawie Ogólnego Profilu Klienta, winien uprzednio stworzyć Zmodyfikowany Profil Klienta a Serwis dokona na tej podstawie nowego Wyszukania Regionów zgodnego ze Zmodyfikowanym Profilem Klienta, w wyniku którego Klient otrzyma nowe Rekomendacje Regionów w postaci wymienionej oraz będzie mógł kupić odpowiadające każdej Rekomendacji Regionu Listę Twoich Atrakcji w Regionie

 

6. W celu złożenia zamówienia Listy Twoich Atrakcji w Regionie musi po zalogowaniu dokonać najpierw bezpłatnie otrzymać Rekomendację Regionu, wybrać opcję „Kup Listę Atrakcji”, która jest przypisana do danego Regionu. Po wybraniu opcji „Dodaj Listę Atrakcji do koszyka” wybrana Lista Atrakcji zostanie przeniesiona do koszyka zakupów Klienta, a po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu PAYPAL, Lista Miast pojawi się automatycznie w opcji „Moje Regiony i Trasy”.

 

Klient może dokonać jednoczesnego zakupu wielu List Atrakcji, umieszczając je kolejno w koszyku. Po dokonaniu płatności, w zakładce „Moje Regiony i Trasy” pokażą się jednocześnie wszystkie nazwy Listy Twoich Atrakcji w Regionach, za które Klient zapłacił. Po kliknięciu na dowolny otrzymany bezpłatnie Region i/lub zakupioną Listę Atrakcji, na ekranie pojawi się pełna informacja o Regionie w formacie pokazanym przykładowo na podstronie „Moje Usługi”.

 

7. W celu zamówienia Planu Podróży lub Rekomendacji Rezerwacji Usług Turystycznych Klient musi złożyć odpowiednio zapytanie ofertowe w jeden z poniższych sposobów:

 

a) po zalogowaniu na stronie głównej Serwisu kliknąć link „Zapytaj o Plan Podróży”, znajdujący się w zakładce „Moje Regiony i Trasy”; wybranie tej opcji rozpocznie procedurę, w ramach, której Klient będzie mógł dla bezpłatnej Rekomendacji Regionu zakupić Plan Podróży po nim; po kliknięciu w/w linka, Klient zostanie poproszony o wypełnienie ankiety Planu Podróży. Po jej wypełnieniu wyświetli się podsumowanie zapytania ofertowego w formie podsumowania ankiety. Klient winien zweryfikować, czy zapytanie ofertowe jest prawidłowe, następnie potwierdzić zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i wyrazić akceptację jego postanowień, a następnie zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem „Wyślij zapytanie”;

 

b) po wybraniu opcji „Dodaj Plan Podroży do koszyka” wybrany Plan Podróży, na ilość dni wskazanych przez klienta zostanie przeniesiony do koszyka zakupów Klienta, a po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu PAYPAL, Plan Podróży pojawi zostanie wysłany Klientowi w droga mailową w ciągu około 4-5 dni, chyba że WK Travel i Klient ustalą inny termin wysyłki Planu Podróży;

 

c) za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu lub poprzez przesłanie bezpośrednio na adres poczty elektronicznej WK Travel witold.kowalski@wktravel.eu dokładnego opisu usług turystycznych, dla których chciałby zamówić Rekomendację Rezerwacji Usług Turystycznych;

 

Po złożeniu zapytania ofertowego dla każdej z w/w Usług Doradczych, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od wysłania zapytania, WK Travel za pośrednictwem poczty elektronicznej skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia dokładnych warunków, na jakich będzie świadczona dana Usługa Doradcza, w szczególności terminu jej realizacji oraz, dla Rekomendacji Rezerwacji Usług Turystycznych jej ostatecznej ceny. W celu złożenia zamówienia, po otrzymaniu w/w e-maila od WK Travel, Klient po zalogowaniu winien wybrać na stronie głównej Serwisu opcję „Moje Regiony i Trasy”, odszukać właściwe zapytanie ofertowe, potwierdzić zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i wyrazić akceptację jego postanowień, a następnie zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem „Kup z PAYPAL”. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę internetową serwisu PAYPAL. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma e-mail zawierający wygenerowane automatycznie potwierdzenie zawarcia przez Klienta z WK Travel indywidualnej umowy o świadczenie Usługi Doradczej (w tym numer i/lub opis zamówienia oraz potwierdzenie dokonania płatności od PAYPAL wraz z opisem kupionego produktu oraz numerem transakcji [np. Nr przedmiotu id_212]).

 

Istnieje także możliwość zamówienia Planu Podróży oraz Rekomendacji Rezerwacji Usług Turystycznych bez konieczności bezpłatnego otrzymania Rekomendacji Regionu. W celu złożenia zamówienia na Plan Podróży lub Rekomendację Rezerwacji Usług Turystycznych, Klient winien wysłać WK Travel zapytanie ofertowe za pomocą formularza kontaktowego. Po złożeniu zapytania ofertowego dla każdej z w/w Usług Doradczych, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od wysłania zapytania, WK Travel za pośrednictwem poczty elektronicznej skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia dokładnych warunków, na jakich będzie świadczona dana Usługa Doradcza, w szczególności terminu jej realizacji oraz instrukcji dotyczącej przedpłaty za zamówione usługi bezpośrednio na numer konta WK Travel. Data wpływu przedpłaty Klienta na konto WK Travel będzie uznawana za moment zawarcia indywidualnej umowy o świadczenie Usługi Doradczej i zostanie potwierdzona niezwłocznie Klientowi drogą mailową (w tym numer i/lub opis zamówienia).

 

7. Standardowy czas dostawy i sposób realizacji Usług Doradczych świadczonych przez WK Travel:

 

a) Rekomendacja Regionu – bezpłatna Usługa Doradcza realizowana w natychmiast po potwierdzeniu przez system PayPal dokonania przez Klienta płatności online (do 5 minut). Rekomendacja Regionu zostanie udostępniona Klientowi poprzez umieszczenie na podstronie „Moje Regiony i Trasy” (dostępna po zalogowaniu na Koncie Klienta).

 

b) Lista Twoich Atrakcji w Regionie - Usługa Doradcza realizowana natychmiast po potwierdzeniu przez system PayPal dokonania przez Klienta płatności online (do 5 minut); Lista Atrakcji zostanie udostępniona Klientowi poprzez umieszczenie na podstronie „Moje Regiony i Trasy” (dostępna po zalogowaniu na Koncie Klienta).

 

c) Plan Podróży i Rekomendacja Rezerwacji Usług Turystycznych - Usługi Doradcze realizowane w terminach, w formie raportu i na warunkach uzgodnionych każdorazowo indywidualnie z Klientem.

 

9. W przypadku niemożności realizacji Usługi Doradczej w terminie wskazanym w § 4 pkt. 7 Regulaminu, WK Travel niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem e-maila o niemożliwości dotrzymania standardowego czasu realizacji i poprosi Klienta
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany terminu, proponując jednocześnie nowy termin realizacji danej Usługi Doradczej. Klient może wyrazić zgodę na zmianę terminu lub skorzystać z innych uprawnień przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

10. Aktualny cennik za Usługi Doradcze świadczone w ramach Serwisu jest udostępniany Użytkownikom na podstronie Serwisu „Moje Usługi”, w zakładce „Cennik”, pod adresem http://www.wkinspirations.travel/www/pl/page/40-cennik. Wszystkie podawane ceny Usług Doradczych są cenami brutto, wyrażonymi w EUR i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

 

11. WK Travel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen, waluty, sposobu dokonywania płatności i/lub zapytania ofertowego, w szczególności w związku ze zmianą technicznych bądź merytorycznych zasad funkcjonowania Serwisu, a także w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jednakże płatność za Usługi Doradcze zamówione przed zmianą cen lub sposobu dokonywania płatności dokonywana jest w wysokości i na zasadach obowiązujących w chwili składania zamówienia.

 

12. Usługi płatnicze związane z realizacją zamówień składanych w Serwisie świadczone są przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu w ramach serwisu pod nazwą PAYPAL, na warunkach określonych w regulaminie świadczenia tych usług dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.paypal.pl lub https://www.paypal.com.

 

13. Na prośbę Klienta wyrażoną za pośrednictwem maila lub formularza kontaktowego, WK Travel może wystawić fakturę VAT za zapłacone i dostarczone Usługi Doradcze.

 

§ 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU


1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju funkcjonowania Serwisu oraz w kraju, którego jurysdykcji Użytkownik podlega, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zaś do:

 

a) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie pracy Serwisu lub stron internetowych osób trzecich, biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług przez Serwis;

 

b) nieprowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

 

c) niedokonywania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów zabezpieczeń Serwisu.

 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw i uprawnień osób trzecich, w szczególności przysługujących im majątkowych praw autorskich oraz ich dóbr osobistych.

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Serwis, a także wszelkie materiały w Serwisie udostępnione lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowane, w tym utwory (np. zdjęcia, teksty, ilustracje, schematy graficzne), znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienia, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

2. Prawa do Serwisu oraz do wszelkich materiałów w Serwisie udostępnionych lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych przysługują WK Travel lub osobom trzecim. W przypadku, gdy w/w prawa przysługują osobom trzecim WK Travel korzysta z objętych nimi dóbr niematerialnych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności w ramach umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

3. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz z jakichkolwiek materiałów w Serwisie udostępnionych lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują żadnej licencji do tych materiałów i/lub treści.

 

4. Użytkownicy mogą korzystać z utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych, bez uprzedniej zgody WK Travel, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w w/w ustawach. W szczególności niedopuszczalne jest:

 

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu dystrybuowanych chyba, że co innego wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

 

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części istotnej, co do jakości lub ilości.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Serwisu jest Witold Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WK Profit Consulting Witold Kowalski, pod adresem ul. Zygmunta Słomińskiego 7 lok. 65, 00-195 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261022368, numer REGON 010955300.

 

2. Podanie przez Użytkowników i/lub Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych przez WK Travel nakierowane jest na prawidłową realizację umów o świadczenie Usług, zawieranych za pośrednictwem Serwisu między WK Travel a Użytkownikiem i/lub Klientem. Dane będą przetwarzane w szczególności w celu Rejestracji Klienta w Serwisie, składania zamówień za pośrednictwem Serwisu, realizacji zamówień przez Serwis, promocji Usług, rozliczania płatności Klientów za wykonane Usługi Doradcze (ewidencja dowodów wpłat, wprowadzanie danych do kasy fiskalnej i wystawienia faktur VAT).

 

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów następuje na podstawie i w warunkach określonych w szczególności w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., Nr 1422 z późn. zm.).

 

4. WK Travel jest uprawniony do przetwarzania i zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych udostępnianych przez każdego Użytkownika i/lub Klienta Serwisu. Klienci rejestrujący się w Serwisie będą proszeni o udostepnienie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub adres do korespondencji, kraj zamieszkania, stopień zainteresowania (bardzo zainteresowany, zainteresowany, niezainteresowany, otwarty na poznanie) prezentowanymi atrakcjami turystycznymi (w zakresie historii, geografii, sztuki, architektury, przyrody i aktywności turystycznych). Użytkownicy, którzy zamówili wyłącznie Newsletter, będą proszeni jedynie o udostępnienie adresu e-mail.

 

5. WK Travel może powierzyć, na podstawie pisemnej umowy, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów, w zakresie i dla celów przewidzianych w niniejszym Regulaminie, osobie trzeciej.

 

6. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 7 pkt 5 niniejszego Regulaminu oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa, dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów nie będą udostępniane jakimkolwiek innym osobom lub podmiotom.

 

7. Dane osobowe Użytkownika i/lub Klienta mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Usług własnych świadczonych przez WK Travel (w tym w celu udostępniania Newslettera), także po skorzystaniu przez Klienta z jednej z płatnych opcji wskazanych w niniejszym Regulaminie i zakończeniu świadczenia Usługi doradczej przez WK Travel (za zgodą Klienta przesłaną WK Travel za pomocą poczty elektronicznej).

 

8. WK Travel zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i Klientów, w tym środki uniemożliwiające dostęp do tych danych osób nieupoważnionych i/lub przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa. WK Travel zapewni także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

9. Użytkownikom i Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, modyfikowania, czasowego i/lub stałego zawieszenia zgody na ich przetwarzanie oraz do żądania usunięcia danych Użytkownika i/lub Klienta z bazy danych. Uprawnienie to winno być realizowane w formie wniosku wysłanego do WK Travel za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Podczas dokonywania rejestracji w Serwisie oraz podczas zamawiania Newslettera Użytkownik proszony będzie o udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WK Travel w zakresie i w celach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przepisach obowiązującego prawa.

 

2. Brak wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia WK Travel świadczenie na rzecz Użytkownika Usług Doradczych oraz przesyłania Newslettera.

 

§ 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie, bezpieczne dla urządzeń Użytkowników Serwisu pliki, w szczególności tekstowe, które są zapisywanie i przetwarzane na ich urządzeniach. Pliki cookies wspomagają funkcjonowanie Serwisu, pozwalają lepiej dopasować treść stron Serwisu do potrzeb Użytkowników, zbierają również anonimowe statystyki, które mogą podnieść funkcjonalność Serwisu i komfort korzystania z niego przez Użytkownika.

 

2. Serwis na stronie www.wkinspirations.travel wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies.

 

3. W ramach Serwisu mogą być wykorzystane zarówno „sesyjne”, jaki i „stałe” pliki cookies. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi - w urządzeniu Użytkownika przechowywane są do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

4. Serwis wykorzystuje „własne” pliki cookies. Może jednak również wykorzystywać „zewnętrzne” pliki cookies, a więc pliki umieszczone na stronach Serwisu za zgodą WK Travel przez podmioty zewnętrzne.

 

5. Wejście na stronę Serwisu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej dopuszczającej obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych w plikach cookies.

 

6. Przeglądarki internetowe w większości domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na komputerze Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystanie przez Serwis plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona automatyczną obsługę plików cookies bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Zmiana ustawień przeglądarki może zostać dokonana przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownik może również skasować pliki cookies zainstalowane wcześniej na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WK TRAVEL

 

1. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

 

b) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

 

c) informacje uzyskane lub pobrane z sieci Internet (w szczególności ze stron internetowych, do których linki udostępniono w Serwisie lub do których w jakikolwiek sposób odniesiono się w Serwisie) ani za skutki wykorzystania takich informacji przez Użytkowników i/lub Klientów, ani za ich przydatność praktyczną dla Użytkowników i/lub Klientów;

 

d) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom
w ramach Serwisu;
e) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od WK Travel, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

 

2. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

 

3. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, takimi jak włamanie do systemu Użytkownika, przejęcie haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem urządzenia Użytkownika szkodliwym oprogramowaniem, itp.

 

4. Informacje i dane zamieszczane w Serwisie, a także raporty przekazywane Klientom w ramach świadczenia Usług Doradczych, sporządzone są przez WK Travel w oparciu o własne doświadczenia podróżnicze, a także w oparciu o informacje ogólnodostępne, w związku z czym, zachęca się Użytkowników i Klientów do samodzielnego dokonywania weryfikacji kompletności oraz poprawności udostępnianych im informacji i danych.

 

5. Choć WK Travel, jako doświadczony podróżnik odbył w celach turystycznych wiele podróży (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), w trakcie których nie napotkał żadnych przeszkód uniemożliwiających odbycie, dokończenie podróży czy bezpieczny powrót do miejsca początkowego, należy pamiętać, że podróżowanie do pewnych zakątków świata, regionów danego kraju lub obszarów danego miasta obarczone jest zwiększonym ryzykiem związanym z zachowaniem bezpieczeństwa podróżującego. Dlatego WK Travel zachęca Użytkowników i Klientów do aktywnego udziału w przygotowaniach przed wyjazdem przez kontrolowanie bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej danego Regionu, informacji udostępnianych przez władze kraju zamieszkania, przez władze krajowe i lokalne miejsca przeznaczenia, a także przez organizacje i podmioty międzynarodowe. WK Travel nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko, na jakie naraża się Użytkowników i/lub Klient w związku z podjęciem decyzji o odwiedzeniu danego kraju, miasta, miejscowości czy miejsca, objętego zamówieniem Usług Doradczych.

 

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

 

1. WK Travel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, w szczególności w związku ze zmianą technicznych bądź merytorycznych zasad funkcjonowania Serwisu, a także w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w § 11 pkt 2 Regulaminu lub o ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach w Serwisie do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

 

2. Do Usług, których świadczenie rozpoczęto przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie rozpoczęcia świadczenia tych Usług.

 

3. W przypadku Usług Doradczych zamówionych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia zamówienia dotyczącego danej Usługi Doradczej lub złożenia zapytania ofertowego (w przypadku, gdy zapytanie ofertowe jest składane w ramach procedury związanej z daną Usługą Doradczą).

 

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. WK Travel dołoży wszelkiej staranności i dbałości, by zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych Usług, w szczególności zaś Usług Doradczych. Usługi te świadczone są w oparciu o 35-letnie indywidualne doświadczenia podróżnicze organizatora Serwisu.

 

2. W każdym przypadku, gdy Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie
z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć WK Travel reklamację.

 

3. Reklamację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail witold.kowalski@wktravel.eu WK Travel rozpozna reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia, a także o sposobie ewentualnej rekompensaty w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, przesyłana będzie Użytkownikowi wyłącznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email.

 

4. Po wykonaniu Usług Doradczych i dostarczeniu ich w formie cyfrowej do Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu Usług Doradczych. Poprzez każdorazowe potwierdzenie Regulaminu przy składaniu zamówienia na Usługi Doradcze Klient wyraża zgodę na powyższe wyłączenia swojego prawa do zwrotu Usług Doradczych.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. WK Travel może dokonać na podmiot trzeci cesji praw i obowiązków wynikających z Umów zawartych pomiędzy WK Travel i Klientem, za odrębną zgodą Klienta udzieloną w drodze komunikacji elektronicznej.

 

2. Informacje i dane przekazane WK Travel przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym korespondencja e-mailowa pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, są objęte tajemnicą telekomunikacyjną i mogą zostać ujawnione osobom trzecim jedynie na podstawie osobnej zgody Użytkownika albo, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu WK Travel wezwie go za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania i/lub usunięcia naruszeń w stosownym, rozsądnym terminie. W przypadku niezaprzestania i/lub nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie WK Travel może usunąć Konto Klienta z Serwisu.

 

4. Niezależnie od treści postanowień Regulaminu, Użytkownikom przysługują uprawnienia przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę praw konsumentów w Polsce.

 

5. Ewentualne spory między WK Travel a Użytkownikami związane ze świadczeniem Usług oferowanych w Serwisie rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie. W razie niedojścia do porozumienia przez Strony, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów będących konsumentami, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a w/w bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie znajdą regulacje wynikające ze wskazanych przepisów.

 

7. Jeżeli jakikolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważny lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 

Zapisz się do newslettera

E-MAIL:

Newsletter WK Travel

Na Twój adres e-mail została wysłana wiadomość z instrukcjami jak potwierdzić dodanie adresu do naszej bazy Newslettera. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości od WK Travel.

zamknij

Zamów szybką poradę turystyczną za darmo!

Planujesz wycieczkę po Europie, Ameryce Północnej i Chinach? Potrzebujesz porady na temat wyboru regionu i atrakcji do odwiedzenia?

E-MAIL
Napisz tutaj swoje pytanie
Przepisz kod
Odśwież

Zamów szybką poradę turystyczną za darmo!

Zrobimy, co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie drogą mailową w ciągu 3 dni.

zamknij